+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Usługi


Prawo cywilne


Bardzo obszerna gałąź prawa, zajmująca się szeroko pojętą problematyką stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami, zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Cechą charakterystyczną prawa cywilnego stanowiącego trzon prawa prywatnego jest brak zastosowania bezpośredniego przymusu państwowego w relacjach równorzędnych podmiotów. Do najistotniejszych źródeł przepisów prawa cywilnego zaliczamy ustawy: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Więcej >

Prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze to gałąź prawa regulująca stosunki gospodarcze w zakresie relacji między państwem a przedsiębiorstwami oraz między podmiotami gospodarczymi. Nasza kancelaria od wielu lat prowadzi obsługę przedsiębiorstw – zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Więcej >

Obsługa prawna firm


Kancelaria  świadczy usługi w zakresie obsługi firm - zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek. Działania te obejmują konstruowanie umów, reprezentowanie przedsiębiorcy w negocjacjach z kontrahentami, reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, jak również windykację. Działania kancelarii ukierunkowane są na stworzenie idealnie dobranej, kompleksowej strategii, która umożliwi uzyskanie efektów oczekiwanych przez klienta.
Więcej >

Windykacja


Faktem powszechnie znanym jest często występujący w obrocie gospodarczym brak zapłaty za sprzedany towar lub zamówioną usługę. Koszty poniesione przez przedsiębiorcę – najpierw w celu sprzedaży towaru lub wykonania usługi, wzrastają o zapłacone podatki, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, bez którego w profesjonalnym obrocie trudno się obejść. Skuteczność windykacji zależy od wielu czynników, w tym wybrania właściwej drogi, która przyniesie zwrot należnych środków wraz z odsetkami oraz kosztami. Z tego względu prowadzeniem spraw związanych zagadnieniem windykacji powinien zająć się profesjonalny adwokat. Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności zarówno na terenie Łodzi, jak i innych miast.
Więcej >

Prawo rodzinne


Prawo rodzinne to dziedzina prawa regulująca stosunki – zarówno osobiste, jak i majątkowe – pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, krewnymi, ale także stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli. Jest szczególnie chroniona w systemie prawnym i opiera się na takich zasadach jak: zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo, zasada dobra rodziny, zasada współdziałania na rzecz rodziny i zaspokojenia jej potrzeb, zasada równości małżonków, a także zasada dobra dziecka. Sprawy rodzinne mają niewątpliwie delikatny charakter i mogą wywołać silne emocje, które nie zawsze są pomocne na sali sądowej. Dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Nasza kancelaria gwarantuje pełne zaangażowanie, dyskrecję, profesjonalizm oraz wsparcie emocjonalne.
Więcej >

Prawo karne


Dziedzina prawa regulująca kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione ustawą pod groźbą kary. W ogólnej dziedzinie prawa, jaką jest prawo karne wyróżnia się: prawo karne materialne (regulujące czyny zabronione uznawane za przestępstwa, rodzaje kar i środków karnych oraz zasady odpowiedzialności karnej), prawo karne procesowe (regulujące zasady postępowania w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne) oraz prawo karne wykonawcze (regulujące wykonanie orzeczonych kar i środków karnych oraz pozostałych rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniach karnych).
Więcej >

Prawo administracyjne


Gałąź prawa obejmująca zespół norm regulujących stosunki prawne powstające pomiędzy rożnymi podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Normy prawa administracyjnego oddziałują na obywateli zarówno bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Podstawowym źródłem regulującym zasady prowadzenia postępowań administracyjnych jest Kodeks postępowania administracyjnego. W obrocie prawnym funkcjonuje ponadto szereg nieskodyfikowanych ustaw zawierających w przeważającej części materialnoprawne regulacje prawa administracyjnego. Najważniejsze z nich dotyczą takich kwestii jak m.in.: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, inwestycje budowlane, gospodarka wodna, infrastruktura, szkolnictwo, ewidencja ludności, zasiłki z pomocy społecznej. Charakterystyczną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu wykonania nałożonych nim obowiązków.
Więcej >

Prawo budowlane


Dziedzina prawa regulowana przez prawo administracyjne, w szczególności przez ustawę Prawo budowlane. Normuje działalność związaną z projektowaniem, budowaniem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tychże dziedzinach. Reguluje kwestie związane między innymi z ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem prac budowlanych, realizacją inwestycji budowlanej, sposobem uzyskiwania pozwoleń, oddawaniem obiektów budowlanych do użytku, prowadzeniem działalności zawodowej przez osoby związane z budownictwem, prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego.
Więcej >

Prawo podatkowe


Gałąź prawa mająca za przedmiot unormowania całokształt stosunków pomiędzy państwem a jednostką, których treścią jest obowiązek podatkowy. Prawo to reguluje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.
Więcej >

Prawo pracy


Gałąź prawa obejmująca ogół regulacji określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Przedmiotem zainteresowania prawa pracy są m.in. takie kwestie jak: powstanie, ustanie i zmiana stosunku pracy, obowiązki oraz prawa pracownika i pracodawcy, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy, w tym urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlop na żądanie, uprawnienia związanych z urodzeniem dziecka, mobbing, dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.
Więcej >

Prawo wykroczeń


Dziedzina prawna, obejmująca normy prawa materialnego, procesowego, jak i wykonawczego. Głównym źródłem prawa wykroczeń są regulacje zawarte w Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Prawo wykroczeń reguluje kwestię odpowiedzialności za wykroczenia, tj. czyny zabronione pod groźbą kary różniące się jednak od przestępstw mniejszą społeczną szkodliwością, a w konsekwencji mniejszym rozmiarem ich moralnego potępienia.
Więcej >

Prawo bankowe


Zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidacji instytucji bankowych, a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. W zakresie prawa budowlanego wyróżnimy prywatne prawo bankowe, znane jako prawo umów bankowych, które reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z instytucjami bankowymi oraz prawo bankowe publiczne odnoszące się do powszechnie obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych.
Więcej >

Prawo medyczne


Zbiór przepisów prawnych, zarówno z zakresu prawa procesowego, jak i materialnego regulujących stosunki między uczestnikami systemu ochrony zdrowia, czyli między pacjentem – świadczeniodawcą (np. lekarzem, pielęgniarką, położną, ratownikiem medycznym) – płatnikiem publicznym. Prawo medyczne reguluje sposób tworzenia i zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji i stowarzyszeń, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej. Prawo medyczne zawiera regulacje dotyczące sposobu wykonywania zawodów medycznych oraz aspekty etyczne tych zawodów, zwłaszcza będącą przedmiotem częstych medialnych dyskusji problematykę klauzuli sumienia.
Więcej >

Prawo transportowe


Prawo transportowe jest działem prawa obejmującym przepisy regulujące sferę przemieszczania się osób i przewożenia rzeczy z jednego miejsca w inne, a także jako zbiór unormowań dotyczących kwestii organizacji transportu. W Polsce brak jest jednolitej regulacji prawnej obejmującej swoim zakresem wszelki gałęzie transportu. Do najważniejszych źródeł prawa transportowego w Polskim porządku prawnym należą przede wszystkim ustawa Prawo Przewozowe, Kodeks Morski, Prawo Pocztowe, czy też rozporządzenie ustawa o czasie pracy kierowców.
Więcej >

Prawo kontraktów sportowych


Prawo sportowe nie znajduje swojego miejsca w doktrynalnym podziale na szeroko pojęte gałęzie prawa. Pośród regulacji mających zastosowanie w sporcie możemy znaleźć wiele źródeł, skupiających się bezpośrednio na nim jak np. ustawa o sporcie, a także takie regulacje, które tworzone były z myślą o nim, jak na przykład ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Zastosowanie mają również akt prawne nieodnoszące się do sportu w sposób bezpośredni jak kodeks cywilny, kodeks pracy, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, czy też ustawa prawo o stowarzyszeniach.
Więcej >

Prawo lotnicze


Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych w związku z opóźnieniem i odwołaniem lotów. Reprezentujemy w sprawach odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem statków powietrznych oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
Więcej >

Prawo geologiczne i górnicze


Określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie przede wszystkim prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla. Trzonem regulacji tego prawa jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze.
Więcej >

Prawo ubezpieczeniowe


Ogół norm prawnych regulujących organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.
Więcej >

Odszkodowania


Odszkodowanie jest świadczeniem należnym poszkodowanym, którzy m.in. w wyniku wypadku doznali każdego rodzaju uszczerbku na mieniu, zdrowiu, czy też na skutek nieprzewidzianych zdarzeń utracili bliskie sobie osoby. 
Więcej >

Rozwody


Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może orzec o rozwodzie w momencie, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. O rozkładzie pożycia mówimy w przypadku, w którym można zasadnie przyjąć, iż żadna ze stron związku do niego nie wróci. Z zupełnym rozkładem pożycia mamy do czynienia w chwili, gdy małżonków nie łączy już więź psychiczna (miłość, wzajemny szacunek), fizyczna (pożycie), jak również gospodarcza (wspólne mieszkanie, prowadzenie gospodarstwa domowego). Warto dodać, że wydanie przez Sąd orzeczenia o rozwodzie pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych odnoszących się do opieki nad dziećmi, alimentów i podziału składników majątku wspólnego.
Więcej >

Spadki


Śmierć członka rodziny stanowi jedno z najboleśniejszych i zarazem najtrudniejszych doświadczeń. W takim momencie zdecydowana większość osób nie jest w stanie szybko powrócić do normalnego funkcjonowania i tym samym zająć się sporą ilością formalności, jakie związane są ze śmiercią bliskiej dla nich osoby. Tymczasem podjęcie odpowiednich prawnych działań jest niezwykle ważne, ponieważ w przeważającej liczbie przypadków niesie ono ze sobą szereg konsekwencji, które mogą wywierać długotrwały wpływ na życie spadkobierców.
Więcej >

Wypadki komunikacyjne (zadośćuczynienie i odszkodowanie)


Skutkiem wypadków komunikacyjnych, tj. zdarzeń w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym z udziałem co najmniej jednego pojazdu są szkody osobowe lub/i szkody w majątku uczestników zdarzenia. Szkodami niemajątkowymi - w języku prawnym określanymi jako krzywda - są uszczerbki psychiczne, związane z odczuwaniem bólu, cierpienia, do których doszło w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Szkodą majątkową jest uszczerbek w majątku, zwykle związany z koniecznością poniesienia kosztów leczenia, rehabilitacji, czy utratą zdolności zarobkowej. Świadczeniem rekompensującym poniesioną szkodę niemajątkową jest zadośćuczynienie. Świadczeniem należnym poszkodowanym, którzy doznali szkody majątkowej jest odszkodowanie. Odszkodowanie powinno pokrywać zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło.
Więcej >

Wypadki komunikacyjne (odszkodowanie za uszkodzony pojazd, uszkodzone rzeczy podczas wypadku komunikacyjnego)


Trzonem pracy Kancelarii jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (szkody materialne) oraz o zadośćuczynienie (szkody niematerialne). Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie z tytułu zniszczenia pojazdu oraz zniszczenia przedmiotów majątkowych m.in. w wyniku kolizji pojazdów, przy potrąceniu pieszego, przy pracy, czy w rolnictwie. Udzielamy wsparcia także pacjentom poszkodowanym wskutek błędów medycznych, pokrzywdzonym przestępstwem, a także osobom, które utraciły w wypadku członka najbliższej rodziny. Nasze doświadczenie obejmuje również w procesy odszkodowawcze dotyczące zdarzeń losowych, takich jak m.in. pożar, kradzież czy zalanie. W zakresie spraw odszkodowawczych nie tylko sami analizujemy kosztorysy, ale też współpracujemy z rzeczoznawcami, których opinie w wyliczeniach niejednokrotnie odbiegają rażąco od wyliczeń zawartych w decyzji Ubezpieczycieli, ujawniając tym samym zaniżenie wartości przyznanego odszkodowania lub też ujawniając bezzasadną odmowę jego przyznania. To pozwala również optymalnie ocenić zasadność i wysokość roszczeń, których dochodzimy w imieniu poszkodowanych.
Więcej >

Wypadki komunikacyjne (koszty z tytułu najmu pojazdu zastępczego oraz holowania)


Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez kierującego innym pojazdem, którzy zostali pozbawieni możliwości korzystania ze swojego pojazdu, a nie posiadają innego auta, przysługuje prawo do najmu pojazdu zastępczego przez czas trwania likwidacji szkody. Nasza kancelaria od wielu lat z nieprzeciętnym sukcesem reprezentuje zarówno poszkodowanych, jak i firmy specjalizujące się w najmie pojazdów zastępczych. W celu dochodzenia zwrotu kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego i holowaniem pojazdu uszkodzonego występujemy zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i w ramach postępowania sądowego.
Więcej >