+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Blog


Otrzymałem spadek - co robić?


Jeśli zostałeś powołany do spadku masz 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tytule swego powołania na złożenie przed sądem lub notariuszem stosownego oświadczenia woli, w którym możesz: Przyjąć spadek wprost, tzn. w całości – wówczas ponosisz odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń, Przyjąć spadek z dobrodzejstwem inwentarza – wówczas ponosisz odpowiedzialność za […]
Więcej >

Dziedziczenie ustawowe - najważniejsze informacje


Jeśli nie chcesz uregulować swoich spraw majątkowych w drodze testamentu spadek po Tobie nabędą Twoi najbliżsi w sposób określony w Kodeksie cywilnym, Pamiętaj, że jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i wraz z małżonkiem zdecydowaliście się na ustrój majątkowy wspólności ustawowej małżeńskiej, spadek po Tobie odpowiada połowie Waszego wspólnego majątku, a pozostała część to majątek osobisty […]
Więcej >

Testament - co warto wiedzieć?


Jeśli chcesz uregulować swoje sprawy majątkowe możesz sporządzić testament samodzielnie albo udać się do notariusza, Testament własnoręczny jest ważny tylko wówczas, gdy zostanie w całości sporządzony ręcznie, będzie zawierać czytelny podpis i datę, W testamencie możesz dokonać zapisów oraz poleceń, możesz też ustanowić wykonawcę testamentu – jeśli masz wątpliwości, czy sporządzasz testament w sposób poprawny […]
Więcej >

Zostałem pokrzywdzony - co robić?


Jeśli na skutek przestępstwa Twoje dobro zostało naruszone lub zagrożone masz prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Jako pokrzywdzony jesteś stroną postępowania, przysługuje Ci więc prawo do skorzystania z pomocy pełnomocnika, Masz prawo składać wnioski dowodowe i przeglądać akta sprawy, Jako pokrzywdzony możesz występować w postępowaniu sądowym jako strona, po złożeniu stosownego oświadczenia przed […]
Więcej >

Zostałem zatrzymany - co robić?


Zatrzymujący funkcjonariusz ma obowiązek natychmiast poinformować Cię o przyczynach zatrzymania i o przysługujących Ci prawach, Masz prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a zatrzymujący jest obowiązany niezwłocznie zapewnić możliwość kontaktu z nim! Pamiętaj, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu zatrzymania możesz złożyć zażalenie na zatrzymanie, powiązane: sprawy karne
Więcej >

Zostałem oskarżonym - co robić?


Jako oskarżonemu przysługuje Ci prawo do obrony. Oznacza to, że możesz korzystać z pomocy maksymalnie 3 obrońców. Jeśli nie jesteś w stanie pokryć kosztów związanych z obroną, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu, pamiętaj, że dopóki Twoja wina nie zostanie Ci udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem – jesteś niewinny! nie […]
Więcej >

Zostałem świadkiem - co robić?


Jeśli zostałeś wezwany na rozprawę w charakterze świadka pamiętaj, że masz obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie. Nie zapomnij o zabraniu ze sobą dowodu osobistego. Jeśli Twoje zeznania mają odbyć się w godzinach Twojej pracy, pracodawca po okazaniu mu imiennego wezwania ma obowiązek umożliwić Ci uczestniczenie w tej czynności. Jeśli nie możesz stawić […]
Więcej >