+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo budowlane


Dziedzina prawa regulowana przez prawo administracyjne, w szczególności przez ustawę Prawo budowlane. Normuje działalność związaną z projektowaniem, budowaniem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tychże dziedzinach. Reguluje kwestie związane między innymi z ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem prac budowlanych, realizacją inwestycji budowlanej, sposobem uzyskiwania pozwoleń, oddawaniem obiektów budowlanych do użytku, prowadzeniem działalności zawodowej przez osoby związane z budownictwem, prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego.

Oferujemy pomoc w sprawach m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

 1. prawnego nadzoru inwestycji budowlanych;
 2. uzyskania pozwolenia na budowę;
 3. rozbiórki obiektów budowlanych;
 4. oddania obiektu budowlanego do użytku;
 5. spraw dot. warunków zabudowy, przekształcenia gruntów, zagospodarowania przestrzennego;
 6. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 7. spraw związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 8. doradztwa prawnego w zakresie projektów inwestycyjnych;
 9. doradztwa prawnego w zakresie kontroli organów budowlanych;
 10. reprezentowania w trakcie postępowań przed organami administracji publicznej oraz organami sądowymi;
 11. dochodzenia roszczeń związanych z niewywiązaniem się lub z niepełnym wywiązaniem się z umów o roboty budowlane.