+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo karne


Dziedzina prawa regulująca kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione ustawą pod groźbą kary. W ogólnej dziedzinie prawa, jaką jest prawo karne wyróżnia się: prawo karne materialne (regulujące czyny zabronione uznawane za przestępstwa, rodzaje kar i środków karnych oraz zasady odpowiedzialności karnej), prawo karne procesowe (regulujące zasady postępowania w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne) oraz prawo karne wykonawcze (regulujące wykonanie orzeczonych kar i środków karnych oraz pozostałych rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniach karnych).

Obsługa w zakresie prawa karnego obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

 1. reprezentowanie oskarżonych i podejrzanych w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych na każdym etapie postępowania;
 2. reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych na każdym etapie postępowania;
 3. sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia;
 4. reprezentowanie obwinionych w sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania;
 5. sporządzanie środków odwoławczych;
 6. reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym;
 7. prowadzenie spraw z zakresu odroczenia wykonania kary;
 8. prowadzenie spraw z zakresu przerwy w wykonaniu kary;
 9. prowadzenie spraw z zakresu warunkowego przedterminowego zwolnienia;
 10. prowadzenie spraw z zakresu dozoru elektronicznego;
 11. prowadzenie spraw z zakresu wykroczeń i przestępstw skarbowych;
 12. reprezentowanie w postępowaniach karnych związanych z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi i kontrolnymi;
 13. reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie;
 14. prowadzenie postępowań w sprawie o ułaskawienie.