+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo rodzinne


Prawo rodzinne to dziedzina prawa regulująca stosunki – zarówno osobiste, jak i majątkowe – pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, krewnymi, ale także stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli. Jest szczególnie chroniona w systemie prawnym i opiera się na takich zasadach jak: zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo, zasada dobra rodziny, zasada współdziałania na rzecz rodziny i zaspokojenia jej potrzeb, zasada równości małżonków, a także zasada dobra dziecka. Sprawy rodzinne mają niewątpliwie delikatny charakter i mogą wywołać silne emocje, które nie zawsze są pomocne na sali sądowej. Dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Nasza kancelaria gwarantuje pełne zaangażowanie, dyskrecję, profesjonalizm oraz wsparcie emocjonalne.

Oferujemy pomoc w sprawach m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

 1. z zakresu stosunków między małżonkami:
  • rozwód (w tym kwestia ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego);
  • separacja;
  • unieważnienie małżeństwa;
  • alimenty na rzecz byłego małżonka;
  • egzekwowanie realizacji obowiązku współdziałania na rzecz dobra rodziny, zaspokajania potrzeb rodziny;
  • podział majątku wspólnego – zarówno umowny, jak i sądowy (w tym kwestia wyceny i ustalenia składu majątku wspólnego; ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym; rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty);
  • rozdzielność majątkowa, w tym z datą wsteczną;
  • ochrona małżonka przed przemocą;
 1. z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi:
  • władza rodzicielska – pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, opieka naprzemienna;
  • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa;
  • ustalenie ojcostwa;
  • kontakty z dzieckiem (prawo do kontaktów nie przysługuje jedynie rodzicom i dzieciom – z żądaniem ustalenia kontaktów mogą wystąpić także rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które dłuższy czas sprawowały piecze nad dzieckiem);
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;
  • alimenty na rzecz dziecka (podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku);
  • roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego;
  • istotne sprawy dotyczące dziecka (w tym m.in. zgoda na wyrobienie paszportu, zgoda na wyjazd dziecka);
  • ochrona dziecka przed przemocą;
 1. z zakresu przysposobienia oraz pieczy zastępczej;
 2. z zakresu opieki i kurateli, w tym sprawy dotyczące kwestii ubezwłasnowolnienia;
 3. z zakresu dochodzenia świadczeń socjalnych na rzecz dziecka i rodziny;
 4. z zakresu przestępstw p-ko rodzinie i opiece oraz w sprawach nieletnich;
 5. z zakresu spraw związanych z konkubinatem.

Posiadamy bogate doświadczenie w tego typu sprawach i cechuje nas pełne zaangażowanie i nietuzinkowość. Oferujemy pełen wachlarz usług – udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pozwy, wnioski oraz dalsze pisma w sprawie, reprezentujemy przed sądami I i II instancji.

Zapraszamy do kontaktu – sprawy rodzinne – kompleksowa pomoc – Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola.