+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo pracy


Gałąź prawa obejmująca ogół regulacji określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Przedmiotem zainteresowania prawa pracy są m.in. takie kwestie jak: powstanie, ustanie i zmiana stosunku pracy, obowiązki oraz prawa pracownika i pracodawcy, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy, w tym urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlop na żądanie, uprawnienia związanych z urodzeniem dziecka, mobbing, dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.

Obsługa w zakresie prawa pracy obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. reprezentowanie pracodawców przed sądem I i II instancji;
  2. reprezentowanie pracowników przed sądem I i II instancji;
  3. pomoc w sprawach dot. mobbingu;
  4. pomoc w sprawach dot. dyskryminacji w zatrudnieniu;
  5. przygotowanie regulacji wewnątrzzakładowych: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania przygotowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich;
  6. dochodzenie zapłaty należnego wynagrodzenia, zapłaty za nadgodziny, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
  7. pomoc w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, urlopów, wynagrodzenia, przywrócenia do pracy, zatrudniania pracowników młodocianych, zakazu konkurencji.