+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Publikacje


Kara umowna


Wykonanie umowy zawartej przez przedsiębiorcę zależy od wielu elementów. Z reguły należyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę zależne jest od innych podmiotów, z którymi przedsiębiorca zawiera umowy w celu otrzymania określonych towarów lub usług. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez inne podmioty powoduje, że przedsiębiorca ma duże trudności lub wręcz nie może wykonać umów zawartych przez siebie. W rezultacie w procesie wykonywania umów zachodzi cały szereg zależności. Powstaje więc cała siatka zależności, którą można porównać do kół zębatych pracujących w maszynie.
Więcej >

Co zrobić, gdy dłużnik wyzbywa się majątku?


Niestety niespłacanie zobowiązań przez niesolidnych dłużników zdarza się coraz częściej i następuje ze szkodą dla wierzycieli, którzy musieli zapłacić pokaźne, ciągle rosnące podatki od wystawionych faktur. Sytuacja taka powoduje, że wierzyciel nie ma już towaru, za który musiał wcześniej zapłacić, a który następnie sprzedał na rzecz dłużnika lub musiał ponieść znaczne koszty i nakład pracy na świadczone na rzecz dłużnika usługi i ciągle nie może się doczekać zapłaty od dłużnika za towar lub usługę. Dodatkowo co rusz występują w praktyce przypadki, że dłużnik podejmuje działania polegające na wyzbyciu się całego majątku w celu udaremnienia prowadzonej przez wierzyciela egzekucji. Takie działania dłużnika można określić jako bycie przedsiębiorczym w negatywnym znaczeniu.
Więcej >

Skuteczna windykacja wierzytelności


W 2010 r na wokandę Sądów Gospodarczych trafiło ponad 1 000 000 spraw. Faktem powszechnie znanym jest często występujący w obrocie gospodarczym brak zapłaty za sprzedany towar lub świadczoną usługę. Jak mantra cały czas powraca udręka przedsiębiorców w postaci braku skutecznej egzekucji, z przeprowadzeniem której łączy się poniesienie przez przedsiębiorcę znacznych kosztów. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej jest odpłatny. Koszty poniesione przez przedsiębiorę najpierw w celu sprzedaży towaru lub wykonania usługi wzrastają o zapłacone podatki, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, bez którego w profesjonalnym obrocie trudno się obejść.
Więcej >