+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo administracyjne


Gałąź prawa obejmująca zespół norm regulujących stosunki prawne powstające pomiędzy rożnymi podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Normy prawa administracyjnego oddziałują na obywateli zarówno bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Podstawowym źródłem regulującym zasady prowadzenia postępowań administracyjnych jest Kodeks postępowania administracyjnego. W obrocie prawnym funkcjonuje ponadto szereg nieskodyfikowanych ustaw zawierających w przeważającej części materialnoprawne regulacje prawa administracyjnego. Najważniejsze z nich dotyczą takich kwestii jak m.in.: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, inwestycje budowlane, gospodarka wodna, infrastruktura, szkolnictwo, ewidencja ludności, zasiłki z pomocy społecznej. Charakterystyczną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu wykonania nałożonych nim obowiązków.

Obsługa w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

 1. sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;
 2. reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 3. reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem
  Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 4. uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, licencji, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku;
 5. reprezentowanie w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
 6. reprezentowanie w sprawach zmiany nazwiska;
 7. reprezentowanie w sprawach uzyskania zezwolenia na pobyt w RP;
 8. reprezentowanie w sprawach dot. uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
 9. reprezentowanie w sprawach dot. legalizacji samowoli budowlanych.