+48 691 391 495 +48 691 300 002 +48 42 244 50 11 +48 42 244 50 25 +48 42 942 06 26 (fax) andrzej.smigielski@adwokatura.pl
 

Prawo cywilne


Bardzo obszerna gałąź prawa, zajmująca się szeroko pojętą problematyką stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami, zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Cechą charakterystyczną prawa cywilnego stanowiącego trzon prawa prywatnego jest brak zastosowania bezpośredniego przymusu państwowego w relacjach równorzędnych podmiotów. Do najistotniejszych źródeł przepisów prawa cywilnego zaliczamy ustawy: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Obsługa w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

 1. tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 2. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca (poszkodowany może domagać się: zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, odszkodowania za zniszczenie mienia, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów, opieki innych osób, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraconych zarobków, zwrotu kosztów przygotowania do innego zawodu, w przypadku szkód komunikacyjnych również zwrotu kosztów z tytułu najmu pojazdu zastępczego, holowania czy parkingu);
 3. prowadzenie spraw o zasiedzenie własności nieruchomości, podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności i wszelkich roszczeń z tym związanych, np. żądań rozliczenia nakładów;
 4. prowadzenie sprawy dotyczącej nieruchomości, takie jak żądanie wydania nieruchomości, czy w przedmiocie ustanowienia służebności;
 5. reprezentowanie w cywilnych sporach sądowych przed sądem I i II instancji;
 6. prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
 7. doradztwo i reprezentacja w zakresie spraw dotyczących najmu lokali (również lokatorskich i spółdzielczych), umów najmu okazjonalnego, umów deweloperskich, polis posagowych, kaucji mieszkaniowych, bonifikat mieszkaniowych, kredytów (w tym kredytów hipotecznych, kredytów frankowych);
 8. kompleksowe prowadzenie spraw ubezpieczeniowych, obejmujące reprezentację w sporach z towarzystwami ubezpieczeń już na etapie postępowania likwidacyjnego;
 9. prowadzenie postępowań w przedmiocie spraw o zapłatę, windykacji, odzyskiwania zaległych należności, pomoc przed podpisaniem umów z kontrahentami (zabezpieczenia na wypadek nieregulowania należności), sposoby zabezpieczania wierzytelności;
 10. sprawy wekslowe;
 11. sprawy o roszczenia wynikające z umów sprzedaży, leasingu, spedycji, zlecenia, umowy o roboty budowlane i innych;
 12. spory dotyczące darowizn;
 13. sprawy spadkowe, w tym reprezentacja w zakresie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, reprezentacja w sprawach o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.